תגמול בכירים – מחקר מגמות שוק 2016-2018 והערכות לקראת 2020

הודיה גוטסמן, קרן מנגובי ורון יניב

עם סיומה של שנת 2019 ותחילתה של שנת 2020, כל החברות עסוקות בסיכום השנה החולפת והערכות לאתגרים של השנה החדשה. רגע לפני שמקבלים החלטות קדימה, מסכמים את התוצאות העסקיות ושאר הביצועים של החברה בשנה החולפת. ההנהלה והדירקטוריון מסכמים ובוחנים את ביצועי החברה מכמה נקודות מבט , החל מהתוצאות שהושגו אל מול היעדים שהוצבו בתחילת השנה, דרך מדדים השוואתיים לשוק בו החברה פועלת ועד להיבטים ארגוניים, תרבותיים ואנושיים.

בנקודה זו בציר הזמן, מתקבלות גם החלטות הנוגעות לתגמול העובדים בכלל והבכירים בפרט. התוצאות נבחנות  ומתקבלות החלטות כגון: תקציב המענקים שיחולקו בפועל בגין השנה שמסתיימת, בניית ואישור תוכניות התגמול לשנה שבפתח כולל התייחסות לנושאים הבאים: עדכון שכר הבכירים, מדדים ויעדים לשנה הקרובה ובחינה, במידת הצורך, של מדיניות התגמול לבכירים על כל היבטיה. 

 כידוע, נושא שכר הבכירים עומד במרכז הדיון הציבורי בעשור האחרון. ב-3 השנים האחרונות אנו עדים לשינויים גם בעומק ורוחב הדיונים הנוגעים לנושא תגמול הבכירים בדירקטוריונים ובוועדות התגמול. נראה כי היקף הנושאים הנבחנים והזמן שהדירקטורים משקיעים בהבנת הדברים ובקבלת ההחלטות  עלו באופן משמעותי. שינוי זה נובע, בין היתר, מהתייחסות רצינית יותר של הציבור, הרגולטורים והגופים המוסדיים לנושא אחריות הדירקטורים בכל מה שקשור לנושא תגמול הבכירים. החלת חוק שכר הבכירים בענף הפיננסי ואימוץ מדיניות הצבעה עצמאית בנושא התגמול  אצל חלק מהגופים המוסדיים תרמו גם הם למגמה זו.

בין הכלים המרכזיים שמשמשים את הדירקטורים לבחינת נושא התגמול עומד הבנצ'מארק (השוואת השכר והתגמול) מול השוק. אם בעבר, הדגש בבנצ'מארק היה בעיקר על גובה חבילת התגמול, היום אנו רואים בחינה רחבה יותר: החל מלימוד כלל מרכיבי מדיניות התגמול של חברות קבוצת ההשוואה, דרך הקשר בין התגמול ששולם בפועל לנושאי המשרה ביחס לביצועי החברה ועד למגמת השינוי בשכר מול שנים קודמות בחברה ובחברות קבוצת ההשוואה.

דגש מיוחד ניתן גם לכל נושא התגמול המשתנה – האם המדדים שהוגדרו בתחילת השנה משקפים את הצלחת החברה? האם היעדים היו מאתגרים מספיק? האם גובה התגמול תואם להישגים?

גם השנה, ערכנו מחקר על המגמות בשוק בנושא שכר הבכירים. השנה התמקדנו בהשוואה בין נתוני התגמול בפועל של נושאי המשרה השונים בין השנים 2016 ל-2018. לעיונכם ולשימושכם, מצורפים מספר ניתוחים מהמחקר האחרון שערכנו:

הקדמה

הניתוח כולל מידע שנאסף על כ-70 חברות ציבוריות שהופיעו ברשימת חברות ת"א 125 בשנת  2018 וברשימת ת"א 135 בשנת 2016.  הניתוח מבוסס על נתוני תקנה 21 כפי שפורסמו ע"י החברות ובה מפרטים את התגמול של חמשת נושאי המשרה בעלי השכר הגבוה ביותר בכל חברה באותה שנה.

א. סה"כ חבילת התגמול ברמת דרג – שנת 2018 מול שנת 2016 (אלפי ₪)

*מהניתוח נוטרל שכרו של מנכ"ל טבע הנכנס בשנת 2018, בשל תגמולו הגבוה באופן חריג שאינו משקף את המגמה בשוק.

ניתן לראות כי חלה ירידה קלה בסך חבילת התגמול בדרג המנכ"ל והיו"ר ועלייה קלה בסך חבילת התגמול בדרג הסמנכ"לים. הירידה הקלה בסה"כ חבילת התגמול בקרב המנכ"לים ויושבי ראש הדירקטוריון מתיישבת עם המגמה שהוזכרה לעיל, קרי, התייחסות קפדנית יותר הן מצד המוסדיים והן מצד חברי הדירקטוריונים בחברות השונות.

העלייה הקלה בסה"כ חבילת התגמול בין השנים 2016 ל-2018 אצל הסמנכ"לים יכולה להיות מוסברת  בעובדה שבשנת 2016 נכנסו לתוקפן הקלות ברגולציה לגבי הסמנכ"לים שלפיהן למנכ"ל יש שיקול דעת גבוה יותר בהחלטה על גובה המענק השנתי. יתכן גם כי הנתון משקף שיפור בביצועי הסמנכ"לים, על מנת לתקף השערה זו יש לבצע ניתוח מעמיק יותר לגבי ביצועי הסמנכ"לים ביחס ליעדים שנקבעו בתחילת כל שנה.

 

ב. סה"כ חבילת התגמול ברמת דרג – שנת 2018 מול שנת 2016, כולל חלוקה לרכיב קבוע, מענק שנתי ותגמול הוני (אלפי ₪)

בהמשך לניתוח הקודם, ניתן לראות שוב את הירידה בסה"כ חבילת התגמול של יושבי ראש הדירקטוריון והמנכ"לים. מעיון בשקף זה ניתן לראות ירידה משמעותית בשווי התגמול ההוני (שווי חשבונאי שנרשם בגין אותה שנה) וגם ירידה מסויימת בגובה התגמול הקבוע אצל מנכל"ים ויו"רים. במקביל, העלייה אצל הסמנכ"לים נובעת בעיקר מעלייה בסכומי הרכיבים המשתנים (גם מענקים במזומן וגם שווי התגמול ההוני).

 

ג. סה"כ חבילת התגמול בחתך ענפים – מנכ"לים – שנת 2018 מול שנת 2016 (אלפי ₪)

*בניתוח זה מוצגים רק ענפים הכוללים 5 חברות ומעלה במדגם החברות שהופיעו הן בשנת 2016 והן בשנת 2018.

הפער הגדול ביותר הוא בסקטור הבנקאות, הירידה מוסברת כמובן בחוק שכר הבכירים שנכנס לתוקף בשנת 2016.

מעבר לבנקים, הפערים המשמעותיים שנצפו בניתוח הינם בענף המסחר והשירותים ובענף הטכנולוגיה.

העלייה הגדולה ביותר של סה"כ חבילת התגמול למנכ"ל, בשיעור של 32%, נצפתה בענף הטכנולוגיה. את עיקר הפער ניתן להסביר ע"י הרכיבים המשתנים: הן המענק המשתנה במזומן והן התגמול ההוני, היו גבוהים הרבה יותר בשנת 2018 בהשוואה לשנת 2016.

לעומת זאת, בענף המסחר והשירותים נצפתה הירידה הגבוהה ביותר. בענף זה, שולמו מענקים שנתיים נמוכים יותר בשנת 2018 בהשוואה לאלו ששולמו בשנת 2016.