Organizational Hierarchy

צמד המילים “מדרג ארגוני” מעורר אצל רבים מלקוחותינו הרבה סימני שאלה, בעיקר בכל הקשור לצורך ביצירת התשתית החשובה הזו. במילים פשוטות, זוהי תשתית המתייחסת להיררכיה ולאופי של העיסוקים בארגון. תשתית המדרג הארגוני מקיפה את הדרגות, מערך התארים, מסלולי קריירה, מוטת שליטה, הקריטריונים לשינוי בתפקיד ולתוכניות תגמול המבוססות על מדידת הערך בעיסוק.

מדרג ארגוני משמש כבסיס מהותי לתוכניות תגמול יעילות ולתהליכי ניהול ההון האנושי והפיננסי המניעים את הארגון, לרבות total rewards, תכנון כ”א, מסלולי קריירה, פיתוח ארגוני ושימור ידע.

המדרג הארגוני מסייע לכוון, להתאים ולנהל את התהליכים הבאים

 • ניהול טאלנטים, תכנון ופיתוח קריירה.
 • מדיניות שכר והטבות ברורה.
 • פורומים ניהוליים ומקצועיים.
 • ניהול מערך התארים בארגון (Titles)
 • יעילות ארגונית – הגדרות עיסוקים ברורות כולל תחומי אחריות, תמיכה בתהליכי גיוס ממוקדים והערכת עובדים.
 • תקשורת ושקיפות – מעצים את הוודאות, מגדיל את האמון בהחלטות ניהוליות.
 • תהליך המדרג – הגדרת רעיון המאפשר היררכיה אנכית והשוואה אופקית בין עיסוקים על בסיס חשיבותם היחסית לארגון.

כאשר המדרג הארגוני אינו מעודכן, או שאינו מותאם לארגון, לא ניתן למנף את כישורי העובד או להיערך למול הצרכים העסקיים. בנוסף, לבנייה והטמעה של מדרג ארגוני יש השפעה ישירה על ניהול שינויים במבנה הארגוני, קידום סדר עדיפויות עסקי, צמיחה והתבגרות טבעית של הארגון, יצירת מסלולי קריירה וניהול, בקרת עלויות ותחזית הוצאות, תכנון כוח האדם ובניית תוכניות תגמול מעודכנות.

 המומחים של Compvision מלווים כבר כ-15 שנים ארגונים וחברות בבניית מדרגים ארגוניים במסגרת תהליכי ליווי שונים.  אנחנו תופרים את הפתרון בהתאם לצרכיו של כל לקוח לפי פרמטרים שונים ובוחנים האם יש צורך בתהליך מצומצם ו”רזה” המערב בעיקר את מחלקות כוח האדם ומנהלים בכירים ספורים או בתהליך מלא המערב מחלקות ורמות ניהוליות שונות בארגון

מה כולל תהליך בניית מדרג ארגוני?

 • בחינת תשתית העיסוקים – בניית עקרונות המדרג ויצירת הקונספט המותאם לאופי, למבנה ולמטרות החברה או הארגון.
 • קביעת הקריטריונים ותהליך הערכת העיסוקים
 • יצירת פיילוט ובדיקה על קבוצת עיסוקים נבחרת
 • תהליך הערכת העיסוקים
 • ניתוח סטטיסטי של תוצאות ההערכה
 • סיווג העיסוקים השונים למדרג מסודר על פי רמות
 • ליווי בביצוע החלטות ניהוליות ושינויים מובנים.
 • חיבור בין המדרג הארגוני שנוצר ובין תוכניות השכר והתגמול
 • יישום המדרג, תקשורת והטמעה בתוך החברה או הארגון.

אנו מלווים חברות וארגונים ביצירת המדרג מתוך הבנת החשיבות שלו בכל צעד בפעילות – מהגדרת התפקידים, דרך ציפיות ממנהלים ומעובדים ועד לשמירה על ערך העובדים לארגון, קידום עובדים, הקטנת חשיבות הפוליטיזציה והלחץ, הגדלת רמת האמון של הדירקטוריון, המשקיעים ומחזיקי העניין. ובסופו של דבר, הגדלת ערך החברה.